OBEC excellent center

GET STARTED

0. โครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะครูดิจิทัล Microsoft Innovative Educator

หลักสูตรที่ 1 : NEXT Normal Education Reimagined การบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ พร้อมประสบการณ์จริงจากผู้บริหารสถานศึกษา Image

หลักสูตรที่ 1 : NEXT Normal Education Reimagined การบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ พร้อมประสบการณ์จริงจากผู้บริหารสถานศึกษา

หลักสูตรที่ 2 : กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนและการจัดประชุมออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพในยุค NEXT Normal Image

หลักสูตรที่ 2 : กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนและการจัดประชุมออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพในยุค NEXT Normal

หลักสูตรที่ 3 : มุมมองใหม่ของการบริหารการจัดการศึกษา และการพัฒนาทักษะผู้เรียนรู้สู่การเป็นพลเมืองยุคดิจิทัลของโลกแห่งศตวรรษที่ 21 Image

หลักสูตรที่ 3 : มุมมองใหม่ของการบริหารการจัดการศึกษา และการพัฒนาทักษะผู้เรียนรู้สู่การเป็นพลเมืองยุคดิจิทัลของโลกแห่งศตวรรษที่ 21

หลักสูตรที่ 4 : การสร้าง Blended Learning Platform for NEXT Normal Education Reimagined ด้วย Microsoft 365 Image

หลักสูตรที่ 4 : การสร้าง Blended Learning Platform for NEXT Normal Education Reimagined ด้วย Microsoft 365

1. 🎈Next Normal Instructional Designer: Interactive Learning Ecosystem

1. การแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน Next Normal Instructional Designer: Interactive Learning Ecosystem Image

1. การแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน Next Normal Instructional Designer: Interactive Learning Ecosystem

2. หลักการออกแบบการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล Image

2. หลักการออกแบบการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล

3. ทักษะสมรรถนะดิจิทัลทางการเรียนการสอนตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพครู Image

3. ทักษะสมรรถนะดิจิทัลทางการเรียนการสอนตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพครู

4. การใช้เครื่องมือทางด้านดิจิทัลแฟลตฟอร์มสำหรับครูผู้สอนในยุคดิจิทัล (Slido) Image

4. การใช้เครื่องมือทางด้านดิจิทัลแฟลตฟอร์มสำหรับครูผู้สอนในยุคดิจิทัล (Slido)

5. การใช้เครื่องมือทางด้านดิจิทัลแฟลตฟอร์มสำหรับครูผู้สอนในยุคดิจิทัล (H5P) Image

5. การใช้เครื่องมือทางด้านดิจิทัลแฟลตฟอร์มสำหรับครูผู้สอนในยุคดิจิทัล (H5P)

6. การใช้เครื่องมือทางด้านดิจิทัลแฟลตฟอร์มสำหรับครูผู้สอนในยุคดิจิทัล (Slidesgo) Image

6. การใช้เครื่องมือทางด้านดิจิทัลแฟลตฟอร์มสำหรับครูผู้สอนในยุคดิจิทัล (Slidesgo)

2. ✨Ignite! Interactive Knowledge Media for Instructor's Next Normal

1. จุดประกาย! สื่อการเรียนรู้เชิงปฏิสัมพันธ์สำหรับวิถีถัดไปของผู้สอน Image

1. จุดประกาย! สื่อการเรียนรู้เชิงปฏิสัมพันธ์สำหรับวิถีถัดไปของผู้สอน

2. เครื่องมือสำหรับสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับเนื้อหา Image

2. เครื่องมือสำหรับสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับเนื้อหา

3. เครื่องมือสร้างแบบทดสอบเชิงปฏิสัมพันธ์ Image

3. เครื่องมือสร้างแบบทดสอบเชิงปฏิสัมพันธ์

4. การสร้างสไลด์ประกอบการบรรยาย Image

4. การสร้างสไลด์ประกอบการบรรยาย

5. การแทรกสื่อจากภายนอก Image

5. การแทรกสื่อจากภายนอก

6. การเผยแพร่สื่อความรู้เชิงปฏิพันธ์ Image

6. การเผยแพร่สื่อความรู้เชิงปฏิพันธ์

3. 🎈Gamification & Digital Storytelling in Education

Gamification and Digital Storytelling in Education Image

Gamification and Digital Storytelling in Education

4. 🎈 Coding and Online Tools

1. การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายด้วย Scratch Image

1. การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายด้วย Scratch

2. Class Quiz Games With Quizizz Image

2. Class Quiz Games With Quizizz

3. การสร้างเกมด้วย Wordwall Image

3. การสร้างเกมด้วย Wordwall

5. 🎈Blended Learning Approach and Unified Communications and Collaboration Platform for Modern Learning Environment

The Basics of Blended Learning Image

The Basics of Blended Learning

Digital literacy

Digital Literacy Image

Digital Literacy

การใช้โปรแกรมตารางคำนวน Image

การใช้โปรแกรมตารางคำนวน

การใช้โปรแกรมนำเสนอผลงาน Image

การใช้โปรแกรมนำเสนอผลงาน

การใช้โปรแกรมประมวลคำ Image

การใช้โปรแกรมประมวลคำ

การใช้งานคอมพิวเตอร์ Image

การใช้งานคอมพิวเตอร์

การใช้งานดิจิทัลเพื่อความปลอดภัย Image

การใช้งานดิจิทัลเพื่อความปลอดภัย

การใช้งานอินเทอร์เน็ต Image

การใช้งานอินเทอร์เน็ต

การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ Image

การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์

Khan Academy

เรขาคณิต | Geometry Image

เรขาคณิต | Geometry

การวัดและข้อมูล | Measurement and data Image

การวัดและข้อมูล | Measurement and data

ทศนิยม | Decimals Image

ทศนิยม | Decimals

Microsoft Power Platform

Power BI Image

Power BI

Power Platform Image

Power Platform

Microsoft Teams for Education

Microsoft Teams Education Image

Microsoft Teams Education